MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijke ingestelde raad, waarin ouders en leerkrachten kunnen meedenken over het door de school gevoerde beleid. Als gesprekspartner van het bevoegd gezag (i.e. Directie en Bestuur SPOG), draagt de MR bij aan kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor onze kinderen.

 

De huidige Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

 

Belinda Heijmans (leerkracht)

Frauke Pauw (ouder)

Rianne Zeitzen - Eeren (ouder)

Antoinette van Teeffelen (leerkracht)

 

De MR vergadert meerdere keren per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die belangstelling heeft kan in principe komen luisteren. De agenda en notulen liggen ter inzage in de 'MR-klapper' in de teamkamer.